1. Доколко негативно ще се отрази съдебният спор с H. Schomacker GmbH относно марката MyKi за класове 9 и 42?; В случай, че класовете 9 и 42 ще отпаднат, това ще доведе ли до изтегляне на продукта MyKi от пазара (WO)?; Има ли връзка между крайната дата за записване на акциите и 29.10.2016 (крайната дата за възражения относно ваша заявка 2015139489)?
  • Както към датата на публикуване на Проспекта 28.04.2016 г., така и към настоящия момент нямаме данни за образувани съдебни или административни производства във връзка с търговските марки на „АЛТЕРКО“ АД или включените в структурата му свързани дружества. Интересите на компанията, свързани с интелектуалната собственост се защитават от специализирана адвокатска кантора, която следи за развитието на процедурите по регистрация на търговските марки на дружеството.
  • Развитието на производството по регистрация на търговската марка MyKi не е условие и няма отношение към предлагането на продукта на пазара. В случай на претенции от страна на трети лица във връзка с ползването на търговското наименование на продукта „MyKi”, мениджърският екип на Алтерко ще намери най-доброто за дружеството решение за обезпечаване на неговите интереси и на интересите на неговите акционери.
  • Крайната дата за записване на акции е 19.10.2016 г. Срокът за подаване на опозиция срещу регистрацията на търговската марка 29.10.2016 г. е нормативно установен и зависи от развитието на конкретното производство. Срокът за записване на акциите е определен спрямо стратегията за придобиване на публичен статут на дружеството и съобразно всички регулаторни изисквания и срокове, съпътстващи самата процедурата. Съвпадение е, че двете дати са близо една до друга и това не е преднамерено търсен ефект.

    
 2. Защо размерът на репутацията е толкова значителен?
  • Размерът на репутацията е формиран по следния начин
   1. апорт в капитала на „АЛТЕРКО“ АД на поименни акции от капитите на „ТЕРАВОЙС“ ЕАД и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, с което е формиран и първоначалния капитал на дружеството;
   2. последващи апорти на акции от капитала на Алтерко ПТЕ ЛТС Сингапур и на вземания от физически лица във връзка с продажбата на дялове от дъщерните дружества на компанията;
   3. няколко по-малки сделки, в допълнение.
  • Историята на промяната на акционерния капитал е описана в част 1 на Проспекта, а именно в Регистрационния документ, точка 21.1.7. Стойността на посочените апорти е оценена от назначени, съгласно разпоредбите на Търговския закон служебни вещи лица на Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Пълната информация относно извършените апорти и тяхната стойност е вписана в Търговския регистър под № 20151217173525, като същите са видни и от публикуваните от дружеството финансови отчети. 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »