Skip to main content

„Алтерко“ АД реализира 37% ръст на годишна база в продажбите на стоки до 9,6 млн. лв. през третото тримесечие на 2020 г., спрямо 7 млн. лв. за същия период на 2019 г., показват изчисления на Investor.bg на база отчета на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД.

Тук влизат продажбите на устройства Shelly и MyKi.

Продажбите на стоки за деветмесечието на 2020 г. са за 23,8 млн. лв. при повишение със 73% на годишна база, след като за полугодието ръстът беше със 110,6%.

За деветмесечието на 2020 г. има и продажби на продукция за 639 хил. лв., който са реализирани изцяло през втората четвърт на 2020 г., когато компанията организира производство в България. През лятото на 2020 г. това производство е спряно.

Приходите от продажби на телекомуникационни услуги намаляват след продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа за солидна за дружеството сума.

Остана телекомуникационният бизнес в Азия, който формира продажби от 4,9 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г. и 1,2 млн. лв. само за третото тримесечие на 2020 г.

Общите продажби за лятото на 2020 г. са за 10,82 млн. лв., а брутната печалба (преди данъци) е 2,76 млн. лв., което прави марж от 25,5%. През тримесечието няма еднократни ефекти. При данък печалба от 10% нетната печалба възлиза на около 2,5 млн. лв. за тримесечие или 10 млн. лв. за година при тези темпове.

Нетната печалба за деветмесечието на 2020 г. е 5,33 млн. лв. при 6,32 млн. лв. за същия период на 2019 г., но тогава имаше еднократни ефекти с нетен ефект от плюс 3,44 млн. лв. Затова резултатът без еднократни ефекти за деветмесечието на 2019 г. е 2,88 млн. лв. и повишението до 5,33 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г. е 85%.

Дружеството има много голяма ликвидност, е видно от баланса към 30 септември 2020 г. Текущите активи са за 28,6 млн. лв., а текущите пасиви за само 6 млн. лв. През тримесечието има увеличение на „вземания от клиенти и доставчици“ с почти 5 млн. лв. до 7,66 млн. лв. В същото време има намаление при „други нетекущи вземания“ от 3,055 млн. лв. до 0 лв.

Към 30 септември има „други нетекущи финансови активи“ за 3,053 млн. лв., като вероятно това са акциите в Link Норвегия, за които „Алтерко“ АД получи 5 млн. лв. в края на октомври 2020 г. (след датата на отчета).

Предоставените аванси от „Алтерко“ АД към 30 септември 2020 г. са за 4,02 млн. лв., спрямо 2,91 млн. лв. към 30 юни 2020 г. и 2,65 млн. лв. към 31 декември 2019 г., като индикират увеличение на поръчките на устройства MyKi и Shelly към доставчиците.

Прочети цялата статия.