Вътрешна информация
и уведомления

20-08-2021_Уведомление заем Китай
07-07-2021_Уведомление_Финансови резултати_6 м 2021
28-06-2021_Уведомление _Решения ОСА
14-01-2021_Уведомление по чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК относно уведомлениe за дялово участие на акционера Виктор Атанасов
14-01-2021_Уведомление относно стартиране на процес по регистрация на акциите на „АЛТЕРКО“ АД, за търговия на Франкфуртската фондова борса.
02-02-2021_Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 относно получени уведомления от Алтерко Роботикс ЕООД и Светозар Илиев.
05-03-2021_Уведомление относно учредяването от Алтерко АД на дъщерно дружество в Китай.
18-06-2021 Уведомление по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - репа Импетус
05-04-2021_Уведомление относно предварителни данни за приходи от продажни за 1во тримесечие на 2021 г. на консолидирана база
21-04-2021_Уведомления по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - свързано лице
08-06-2021_Уведомление_Документ за освобождаване
09-06-2021_Уведомление_Азия_Term Sheet