Общи събрания

Редовни

Протокол от проведено на 28.06.2021 ОСА
Покана
Решение на Съвета на директорите за свикване
Писмени материали
т. 1 Писмени материали - Годишен доклад за дейността
т. 1 Писмени материали - Декларация за корпоративно управление
т. 2 Писмени материали - Консолидиран Доклад за дейността
т. 2 Писмени материали - Декларация за корпоративно управление
т. 3 Писмени материали - Одитиран ГФО
т. 3 Писмени материали - Одиторски доклад
т. 3 Писмени материали - Приложение към одитиран ГФО
т. 4 Писмени материали - Одитиран консолидиран ГФО
т. 4 Писмени материали - Одиторски доклад конс ГФО
т. 4 Писмени материали - Приложение към одитиран консолидиран ГФО
т. 10 Писмени материали - Доклад ДВИ
т. 11 Писмени материали - Препоръка за одитор
т. 12 Писмени материали - Доклад за възнагражденията
т. 14 Писмени материали - Отчет на Одитния комитет
т. 16 - Писмени материали - Политика за възнагражденията
т. 18 Писмени материали - Схема на възнагражденията в акции на СД
т.19 Писмени материали - Програма за стимулиране на служителите
т. 20 Писмени материали - Проект на Устав
Правила за гласуване.pdf
Образец на пълномощно

Извънредни

име на документ

Връзка с нас