Права на акционерите

Акционер е всяко лице вписано в книгата на акционерите при Централен депозитар АД към определен момент с оглед на конкретно право и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Всеки акционер упражнява може да упражни правата си по предвидения за това в закона и Устава на дружеството ред.

Право на глас

Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списъци на лицата към горепосочената дата и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 ЗППЦК, държащи от свое име ценни книжа на други лица.

Правото на глас може да бъде упражнено лично (съответно чрез законен представител на акционера) или чрез пълномощник. Акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име, включително член на съвета на директорите на Дружеството, при условие че акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на съответното общо събрание. Упълномощаването трябва да бъде в писмена форма, включително чрез електронни средства под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис, да е за конкретно общо събрание, да е изрично и със съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Условията и редът за гласуване чрез пълномощник, включително начина на получаване на пълномощни чрез електронни средства и уведомления за оттегляне на такива се определят с правила от съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на Дружеството (www.allterco.com) за всяка конкретно събрание. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите или при поискване след свикването му.

Уставът на Дружеството допуска съветът на директорите да предвиди възможност правото на глас да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, както и да се упражнява чрез електронни средства, по установени от него правила, като тази възможност се посочва в поканата за свикване на конкретно общо събрание.

Упражняването на право на глас, в определени предвидени от закона случаи, може да бъде ограничено.

Предимствени права при записване на ценни книжа

При увеличаване на капитала на Дружеството акционерите имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, а съотношението между издадени права и нови акции се определя в съответното решение за увеличаване на капитала. Изискването за увеличаване на капитала с издаване на права не се прилага в изрично предвидените от закона случаи.

Право на дял от печалбата

Уставът на Дружеството не предвижда право на дял от печалбата, различно от описаното по-горе право на дивидент.

Право на ликвидационен дял

Всяка акция дава на своя притежател право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната й стойност. Това право е условно – възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. Правото принадлежи на акционерите, вписани като такива при прекратяване на Дружеството, и се погасява с изтичане на общия 5-годишен давностен срок.

Други права

Акционер е всяко лице вписано в книгата на акционерите при Централен депозитар АД към определен момент с оглед на конкретно право и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Всеки акционер упражнява може да упражни правата си по предвидения за това в закона и Устава на дружеството ред.