IPO

ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА на „Шелли Груп“ АД, ISIN BG1100003166,

с адресат – служители на Шелли Груп“ АД и негови дъщерни дружества

на основание член 1, параграф 4, буква (и) и чл. 1, параграф 5, буква (з) от Регламент (ЕС) 2017/1129

 

Вид на предлаганите ценни книжа: Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции
Брой на предлаганите ценни книжа: До 50 981
Единична номинална стойност: 1,00 (един) лв. на акция
Обща номинална стойност: до  50 981 лв.
Емисионна стойност: 1,00  лв. на акция
Обща емисионна стойност: от 1 лв.
(при минимално записване)до 50 981 лв.
(при максимално записване)
ISIN код на емисията: BG1100003166
Инвестиционен посредник по емисията „Карол“ АД

 

Настоящото увеличение на капитала се провежда въз основа на Решение на Общото събрание на акционерите от 19.06.2023 г.

Адресат на Предлагането е определена група инвеститори – Служители – лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или неговo дъщернo дружествo, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г., които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основанието, това лице няма право да участва в увеличението на капитала.

Правоимащите лица, които имат право да запишат акции от настоящото увеличение на капитала, както максималният брой акции, които всяко от тях има право да запише, се определят от Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД с нарочен списък.

27.06.2023
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ за предлагане на акции от увеличението на капитала на „Шелли Груп“ АД, ISIN BG1100003166, с адресат - служители на “Шелли Груп“ АД и негови дъщерни дружества

Връзка с НАС