Индивидуални
финансови резултати

1-во тримесечие

29.04.2021
КФН Форми
29.04.2021
КФН Форми (xls)
29.04.2021
Пояснителни бележки
29.04.2021
Приложение 9
29.04.2021
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

29.07.2021
Междинен Финансов Отчет
29.07.2021
Счетоводна политика и бележки
29.07.2021
Междинен доклад за дейността
29.07.2021
Допълнителна информация
29.07.2021
Вътрешна информация
29.07.2021
Приложение 9
29.07.2021
КФН Форми pdf
29.07.2021
КФН Форми xls
29.07.2021
Деклараци на отговорните лица