Консолидирани
финансови резултати

1-во тримесечие

28.05.2021
КФН форми
28.05.2021
КФН форми (xls)
28.05.2021
Пояснителни бележки
28.05.2021
Приложение 9
28.05.2021
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

30.08.2021
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
30.08.2021
Счетоводна политика и бележки
30.08.2021
Междинен консолидиран доклад за дейността
30.08.2021
КФН форми
30.08.2021
КФН форми (xls)
30.08.2021
Приложение 9
30.08.2021
Допълнителна информация
30.08.2021
Вътрешна информация
30.08.2021
Декларация на отговорните лица

Връзка с нас