Консолидирани
финансови резултати

1-во тримесечие

15.05.2023
КФН форми
15.05.2023
КФН форми (xls)
15.05.2023
Консолидиран финансов отчет
15.05.2023
Консолидиран доклад за дейността
15.05.2023
Приложение 4
15.05.2023
Допълнителна информация
15.05.2023
Вътрешна информация
15.05.2023
Декларация на отговорните лица

Връзка с нас