ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „АЛТЕРКО“ АД

Сайтът https://allterco.com („Сайтът“) представлява официалната Интернет страница на „Алтерко“ АД („Дружеството“). Сайтът предлага корпоративна информация и задължителна по закон информация относно Дружеството и дружествата от неговата икономическа група.

„Алтерко“ АД е публично акционерно дружество и като такова обработва наред с други данни и лични данни на своите акционери и потенциални инвеститори.

Администратор на личните данни e “Алтерко“ АД, ЕИК: 231047670, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 103. Длъжностното лице за защита на данни ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни. Можете да се свържете с него чрез имейл на адрес: dpo@allterco.com

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани – физически лица – акционери, техните законни представители, в случай на акционери юридически лица, както и техните пълномощници за целите на тяхната идентификация във връзка с упражняването на законните им акционерни права.

За повече информация относно видовете данни, целите и средствата за тяхната обработка, моля прочетете по-долу.

 1. Видовете лични данни, които обработваме

На законово основание за изпълнение на задълженията си по закон и гарантиране правата на акционерите:

1.1. Данни за акционери:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Адрес;
 • Данни на документ за самоличност;
 • данъчен идентификационен номер и други данни за данъчни цели;
 • банкова сметка;
  • Данни за законни представители и пълномощници;
 • Имена;
 • ЕГН;
 • Данни на документ за самоличност;

Въз основа на изрично заявено съгласие, за целите на връзки с инвеститорите и предоставяне на информация за публикувана от дружеството информация:

 • Имейл адрес;
 • Телефон за контакт;
 1. Анонимизирани данни

Статистическа информация за общия брой посещения на Сайта и определяне на входящия трафик към Сайта;

Брой запитвания от акционери и потенциални инвеститори и проведени срещи;

 1. Цели на обработката на лични данни:

3.1. Данни за акционера за целите на:

 • Идентификация във връзка с упражняване на акционерни права (например участие в общи събрания, изплащане на дивидент и други);
 • Кореспонденция във връзка с упражняване на акционерни права и размяна на документи;
 • Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • Обработка на постъпили жалби, сигнали и искови претенции
 • Издаване на документи за данъчни цели;

3.2.Данни за законни представители и пълномощници

 • Идентификация във връзка с упражняване на акционерни права (например участие в общи събрания, изплащане на дивидент и други);
 • Кореспонденция във връзка с упражняване на акционерни права и размяна на документи;
 • Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства

3.3 Анонимизирани данни за целите на статистически анализ на общия брой посещения на Сайта, приети запитвания и комуникация с инвеститорите;

 

 1. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни:

4.1. Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащания за дивидент, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството;

4.2. Консултанти в различни сфери (адвокати, одитори, инвестиционни посредници и други) за целите на защита на наши легитимни интереси, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства, финансово отчитане и други;

4.3. Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации в България и Германия, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона, включително но не само Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Франкфуртска фондова борса, Федералния орган за финансов надзор на Германия и други оправомощени от закона лица;

4.4. Маркетинг и ПР агенции във връзка с предоставянето на ПР и маркетинг съобщения във връзка с Дружеството;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 1. Данните се обработват за следните срокове:

4.1.Данни във връзка с изпълнението на законовите задължения на публичното дружество – периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели – 10 години, съгласно законовите изисквания;
4.3. Данните, обработвани за защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му с финален, необжалваем акт в зависимост от производството.

 1. Вашите права във връзка с личните Ви данни:

6.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

6.2. Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

6.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи, а упражняването му става единствено след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

6.4. Право на ограничаване на обработването, когато:

 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5.5. Право на преносимост на машинно четими данни

Когато обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или на договорно основание, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Данните ще бъдат предоставени директно на Вас или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

5.6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. „Алтерко“ АД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия.

5.7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

5.8. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган в държавата членка на ЕС по обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

5.9. Право да оттеглите предоставеното съгласие за директен маркетинг и реклама – чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;

Отговор на Ваше запитване ще получите в едномесечен срок от постъпването му при нас. При фактическа и/или правна сложност, както и при голям брой искания, получени от Администратора, този срок може да бъде удължен с още два месеца.

 1. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Ние не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

 1. Препратки към други сайтове

На Сайта има препратки към сайтове на трети страни. „Алтерко“ АД не носи отговорност за защитата на Вашите данни, обработени от тези сайтове. Моля запознайте се с качените на тези сайтове политики, във връзка със защита на личните данни и основанията на които се обработват Вашите данни от тях.

 1. Бисквитки (Cookies)

За да предоставим определени функционалности ние използваме Бисквитки, които са технически необходими за функционирането на Сайта. За да гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване ние използваме и опционални Бисквитки, които Вие имате възможност да приемете или откажете. За по-подробна информация относно бисквитките, които използваме, вижте нашата Политика за бисквитки