Skip to main content

С Решение от № 601-Е от 13.08.2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила новото (второ) допълнение към Проспекта („Допълнението“), потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД („Проспекта“).

Допълнението, както и консолидирана версия на Проспекта във всичките му части с всички одобрени към него допълнения, са на разположение на обществеността на следните интернет сайтове:

Във връзка с намерението на Алтерко АД да осъществява публично предлагане на акции от увеличението – предмет на Проспекта и на териториите на Федерална република Германия и Италианска република, нотификация за Допълнение е подаде към компетентните органи в посочените държави.

Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.

Отделно от публикуването на Проспекта и Допълнението към него, „АЛТЕРКО“ АД ще публикува нарочно съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а ЗППЦК. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната агенция www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com) и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg) заедно с график за началната и крайна дата за прехвърляне на права и записване на новите акции, както и друга важна информация за инвеститорите.