Skip to main content

Алтерко АД надхвърли прогнозирания ръст на приходите от продажби през 2022 г. – EBIT според прогнозираното при засилени инвестиции в съответствие с планираното

  • Консолидираните приходи от дейността се увеличават с 54.6% до EUR 48.1 млн. (BGN 94.1 млн.)*
  • EBITDA при стабилна разходна база с непропорционално нисък ръст от 9.5% до EUR 10.9 млн. (BGN 21.4 млн.)* предвид засилените инвестиции в разрастване на дистрибуторската мрежа и структурите за научноизследователска и развойна дейност;
  • EBIT нараства с 10.3% до EUR 10.4 млн. (BGN 20.4 млн.)*
  • Нетната печалба на Групово ниво се е увеличила с 9.7% до EUR 8.9 млн. (BGN 17.4 млн.)*, независимо от негативния специален ефект от отписването на вземания

 

София/Мюнхен, 28 Февруари 2023 – Алтерко АД (код A4L / ISIN: BG1100003166) („Алтерко“), производителят на IoT продукти за интелигентен дом със седалище в София, България продължи растежа си през финансовата 2022 г., като въз основа на предварителни данни надхвърли прогнозния ръст на приходите. Отчетената EBIT е в рамките на прогнозния диапазон при засилени инвестициите в по-нататъшно разрастване на дейността според планираното.

Консолидирани данни (неодитирани)

в EUR млн. 12M/22   12M/21  
Консолидирани приходи от дейността 48.1 30.1 54.6%
EBITDA 10.9 10.0 9.5%
EBIT 10.4 9.5 10.3%
Нетна печалба 8.9 8.1 9.7%
Съотношение на собствен капитал към активите 89.0% 90.5% -0.2%
Парични потоци от дейността 0.1 4.1 97.5%
Пари и парични еквиваленти 14.4 15.6 -7.5%

Забележка: Данните за дванадесетмесечния период от 2022 г. не са одитирани. Възможно е да възникнат разлики в закръглянето.

Алтерко достига 58.2% ръст на консолидираните приходи от дейността до EUR 48.1 млн. (BGN 94.1 млн.)* през дванадесетте месеца на 2022. Приходите от продажба на стоки и  продукция възлизат на EUR 47.6 млн. (BGN 93.1 млн.)*, нараствайки с 58.2%. Печалбата преди лихви, данъци, и амортизация (EBITDA) е нараснала непропорционално с 9.5% до EUR 10.9 млн. (BGN 21.4 млн.)* в резултат на засилените инвестиции в разрастване на дистрибуторската мрежа и структурите за научноизследователска и развойна дейност. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) е нараснала с 10.3% до EUR 10.4 млн. (BGN 20.4 млн.)*. Нетният резултат на Групово ниво се увеличава с 9.7% до EUR 8.9 млн. (BGN 17.4 млн.)*, въпреки отрицателния специален ефект от отписването на вземания.

Със съотношение на собствения капитал към активите от 89.0% към 31 Декември 2022, Алтерко се радва на солидна финансова основа (31 Декември 2021: 90.5%). Тук, по-специално, се забелязват тенденции като увеличаване на неразпределената печалба и намаляването на нетекущите банкови заеми с 25.9% до EUR 0.9 млн. (BGN 1.8 млн.)*, чийто положителен ефект е намален от изплащането на дивидент, бонуси към персонала и промени в митните сборове.

Нетният паричен поток от оперативна дейност в размер на EUR 0.2 млн. (BGN 0.4 млн.)* в сравнение с EUR 4.1 млн. (BGN 8.0 млн.) през дванадесетте месеца на 2021 г. отразява, по-конкретно, увеличаването на материалните запаси, съответстващо на по-високите приходи от продажби, и авансовите плащания към доставчиците с цел проактивно справяне с потенциални забавяния във веригите за доставки. Паричните средства и паричните еквиваленти са намалели съответно до EUR 14.4 млн. (BGN 28.2 млн.)* към 31 Декември 2022 г. в сравнение с EUR 15.6 млн. (BGN 30.5 млн.) към 31 Декември 2021 г., гарантирайки достатъчна основа за финансиране на по-нататъшния растеж.

Насоките за текущата финансова година 2023 ще бъдат обявени във връзка с публикуването на годишния отчет за 2022 г. на 28 април 2023 г.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Allterco JSCo, коментира развитието на продуктите: „След големия успех на нашите продукти и услуги, които пуснахме на пазара през изминалата 2022 финансова година, със сигурност няма да забавяме темпото и през 2023 г. През януари вече представихме пет нови продукта на изложението CES в Лас Вегас, а графикът ни остава натоварен. Най-вече ще станем свидетели на пускането на устройства, които използват Bluetooth протокол за още по-дълъг живот на батерията, допълвайки съществуващите ни Wi-Fi продуктови линии по още по-енергийно ефективен начин. Особено сме развълнувани обаче от днешното пускане на новото ни приложение за управление на енергията Shelly Smart Control, достъпно, за сваляне в магазините за мобилни приложения. То ще замести настоящото ни приложение Shelly.Cloud, предлагайки много нови функции и ще отключи постоянни приходи от допълнителни услуги по-късно тази година.“

Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Алтерко“ АД, добави за бизнес резултатите: „През изминалата финансова година надхвърлихме прогнозата си за приходите с ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. Инвестициите ни в разширяването на регионалните ни екипи по продажби, увеличаването на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитието на професионалния пазар вече се отплащат. С оглед на големия обем на поръчките сме уверени за текущата фискална година. За цялата 2023 г. очакваме ръстът да бъде в съответствие с предходната година. Като държим разходите си под контрол в условията на многобройни икономически предизвикателства, очакваме инвестициите ни да продължат да увеличават добавената стойност, което да се забележи чрез подобрение на маржовете на EBITDA и EBIT.“

Неодитираният междинен отчет е достъпен в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на Дружеството на адрес allterco.com.

*EUR/BGN към 28 Февруари 2023 – EUR 1 = BGN 1.95583

 

За Алтерко

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на дружеството са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни дружества и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

 

За повече информация: https://allterco.com/

 

Директор за връзки с инвеститорите

Деница Стефанова

Mail: investors@shelly.com