ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 Г.

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА 

Заверен финансов отчет

Приложения към индивидуалния ГФО 2018

Годишен доклад за дейността

Приложение 11 ЗППЦК

Одиторски доклад

Декларация за корпоративно управление

Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2018

КФН Алтерко АД 2018 на индивидуална основа

КФН Алтерко АД 2018 на индивидуална основа FINAL

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

 

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА 

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет 2018 Алтерко

Бележки към консолидирания ГФО 2018Алтерко АД

Консолидиран доклад за дейността Алтерко АД 2018

Одиторски докладконсолидиран отчет 2018 Алтерко АД

Декларация за корпоративно управление на консолидирана база 2018

КФН 2018 Алтерко АД на консолидирана база

КФН 2018 Алтерко АД на консолидирана база FINAL

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица Годишен Консолидиран 2018

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »