Одитиран ГФО 2019 Алтерко Инд

Бележки към ГФО 2019 Алтерко Инд

Годишен доклад за дейността

Декларация за корпоративно управление

Приложение 11

Одиторски доклад ГФО 2019 Алтерко Инд

Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2019

Декларация на одитора

Форми КФН ГФО 2019 Алтерко Инд

КФН Алтерко АД 2019 на индивидуална основа

Декларация на отговорните в емитента лица ГФО 2019 Алтерко Инд

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »