Корпоративна структура

Към 29.07.2019 г. „Алтерко“ АД финализира продажбата на телекомуникационния си бизнес в Европа чрез продажбата на участието си (пряко или непряко) в капитала на „Теравойс“ ЕАД, „Тера Комюникейшънс“ АД, „Алтерпей“ ЕООД, Teracomm Ro SRL (Румъния) и Tera Communications DOOEL (Македония).

През 2019 г. „Алтерко“ АД придобива миноритарните дялове в Global Teracomm Inc. (DBA Allterco Robotics) и в „Алтерко Трейдинг“ ЕООД, с цел установяване на пълен контрол върху дъщерните дружества за целите на реорганизиране на тяхната дейност в сферата на IoT и отделяне на търговската от производствената дейност.

Връзка с нас