Consolidated Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

30.04.2018
КФН Форми
30.04.2018
КФН Форми (xls)
30.04.2018
Одитиран годишен консолидиран отчет
30.04.2018
Одитиран годишен индивидуален отчет
30.04.2018
Счетоводна политика и бележки
30.04.2018
Годишен консолидиран доклад за дейността
30.04.2018
Декларация за корпоративно управление
30.04.2018
Одиторски доклад
30.04.2018
Декларация на отговорните лица

4th Quarter (available only in Bulgarian)

25.01.2018
КФН Форми
25.01.2018
КФН Форми (xls)
25.01.2018
Пояснителни бележки
25.01.2018
Приложение 9
25.01.2018
Декларация на отговорните лица

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

24.11.2017
КФН Форми
24.11.2017
Пояснителни бележки
24.11.2017
Приложение 9
24.11.2017
Декларация на отговорните лица

2nd Quarter (available only in Bulgarian)

31.07.2017
КФН Форми
31.07.2017
КФН Форми (xls)
31.07.2017
Междинен консолидиран отчет
31.07.2017
Междинен консолидиран доклад за дейността
31.07.2017
Вътрешна информация
31.07.2017
Допълнителна информация
31.07.2017
Приложение 9
31.07.2017
Счетоводна политика и бележки
31.07.2017
Декларация на отговорните лица

1st Quarter (available only in Bulgarian)

29.05.2017
КФН Форми
29.05.2017
Пояснителни бележки
29.05.2017
Приложение 9
29.05.2017
Декларация на отговорните лица