Общи събрания

Ordinary GMS (available only in Bulgarian)

Покана
Публикуване на Покана в Търговския регистър
Материали (актуализирани)
Материали
Материали - Приложение по т. 1 - Годишен доклад на СД за 2016
Материали - Приложение по т. 1 - Декларация за корпоративно управление на Алтерко АД
Материали - Приложение по т. 1 - Приложение 11 към Наредба 2 Алтерко АД
Материали - Приложение по т. 2 - Годишен консолидиран доклад на СД за 2016
Материали - Приложение по т. 3 - Одитиран ГПО 2016 Алтерко АД
Материали - Приложение по т. 3 - Одитиран ГФО 2016 Алтерко АД
Материали - Приложение по т. 3 - Одиторски доклад Алтерко АД 2016
Материали - Приложение по т. 4 - Одитиран консолидиран ГФО 2016
Материали - Приложение по т. 4 - Одиторски доклад (консолидиран)
Материали - Приложение по т. 7 - Доклад ДВИ
Материали - Приложение по т. 9 - Политика за възнагражденията
Материали - Приложение по т. 12 - членове на Одитен комитет
Предложение за решения по т. 8 ОСА 2017 на Алтерко АД от Димитър Димитров
Образец на пълномощно за гласуване на ОСА 2017
Правила за гласуване в ОСА
Решение на Съвета на директорите за свикване на ОСА
Материали - Приложение по т. 16 - Устав
Материали - Приложение по т. 14 - Статут на Одитния Комитет на Алтерко АД
Покана (актуализирана)
Образец на пълномощно за гласуване на ОСА 2017 (акотуализирано)
Протокол от Общо събрение на акционерите
Протокол на мандатна комисия
Упражнени гласове чрез представител

Connect with us