Общи събрания

Ordinary GMS (available only in Bulgarian)

20.05.2019
Покана
20.05.2019
Писмени материали
20.05.2019
Материали т. 1 - Годишен доклад за дейността
20.05.2019
Материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление
20.05.2019
Материали т. 1 - Приложение 11
20.05.2019
Материали т. 2 - Декларация за корпоративно управление към консолидиран ГФО
20.05.2019
Материали т. 2 - Годишен консолидиран доклад за дейността
20.05.2019
Материали т. 3 - Одитиран годишен финансов отчет
20.05.2019
Материали т. 3 - Одиторски доклад
20.05.2019
Материали т. 3 - Счетоводна политика и бележки към индивидуален ГФО 2018
20.05.2019
Материали т. 4 - Одитиран консолидиран годишен финансов отчет
20.05.2019
Материали т. 4 - Счетоводна политика и бележки към консолидиран ГФО 2018
20.05.2019
Материали т. 4 - Одиторски доклад към консолидиран ГФО 2018
20.05.2019
Материали т. 7 - Доклад на ДВИ за 2018 г.
20.05.2019
Материали т. 8 - Препоръки на Одитния комитет
27.05.2019
Публикуване на покана в Търговския регистър
20.05.2019
Образец на пълномощно
20.05.2019
Правила за гласуване
20.05.2019
Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите
20.05.2019
Материали т. 11 - Отчет на Одитния комитет
20.05.2019
Материали т. 9 - Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията
17.06.2019
Актуализирана покана с Предложение за допълнителна точка в дневния ред на ОСА от Димитър Димитров
17.06.2019
Образец на пълномощно (към актуализирана покана)
17.06.2019
Актуализирани писмени материали
17.06.2019
Предложение за допълнителна точка в дневния ред - публикация в ТР
17.06.2019
Уведомление до КФН относно Предложение за допълнителна точка в дневния ред - публикация в ТР
29.06.2019
Протокол от проведно Общо събрание на акционерите
29.06.2019
Списък на присъствалите акционери и техните представители
29.06.2019
Протокол на Мандатна комисия

Connect with us