Общи събрания

Ordinary GMS (available only in Bulgarian)

13.08.2020
Покана
13.08.2020
Писмени материали
13.08.2020
Писмени материали т. 1 - Годишен доклад за дейността
13.08.2020
Писмени материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление - инд
13.08.2020
Писмени материали т. 2 - Годишен консолидиран доклад за дейността
13.08.2020
Писмени материали т. 2 - Декларация за корпоративно управление към консолидиран ГФО
13.08.2020
Писмени материали т. 3 - Одитиран годишен финансов отчет за 2019 г.
13.08.2020
Писмени материали т. 3 - Счетоводна политика и бележки
13.08.2020
Писмени материали т. 3 - Одиторски доклад
13.08.2020
Писмени материали т. 3 - Декларация на одитора
13.08.2020
Писмени материали т. 4 - Одитиран годишен консолидиран финансов отчет
13.08.2020
Писмени материали т. 4 - Одитиран годишен консолидиран финансов отчет
13.08.2020
Писмени материали т. 4 - Одиторски доклад към консолидиран ГФО за 2019 г.
13.08.2020
Писмени материали т. 4 - Счетоводна политика и бележки към консолидирана ГФО 2019
13.08.2020
Писмени материали т. 8 - Доклад на ДВИ 2019
13.08.2020
Писмени материали т. 9 - Препоръка на Одитния комитет
13.08.2020
Писмени материали т. 10 - Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията
13.08.2020
Писмени материали т. 11 - Политика за възнагражденията
13.08.2020
Писмени материали т. 13 - Отчет на Одитния Комитет
13.08.2020
Писмени материали т. 15 - документи Димитър Димитров
13.08.2020
Писмени материали т. 15 - документи Николай Мартинов
13.08.2020
Писмени материали т. 15 - документи Светлин Тодоров
13.08.2020
Правила за гласуване
13.08.2020
Образец на пълномощно
13.08.2020
Решение на СД за свикване на ОСА.pdf
13.08.2020
Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
21.09.2020
Списък на присъствалите акционери и техните представители
21.09.2020
Протокол на Мандатна комисия
21.09.2020
Списък на присъствалите акционери и техните представители

Connect with us