Вътрешна информация
и уведомления

14-01-2021_Уведомление по чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК относно уведомлениe за дялово участие на акционера Виктор Атанасов
14-01-2021_Уведомление относно стартиране на процес по регистрация на акциите на „АЛТЕРКО“ АД, за търговия на Франкфуртската фондова борса.
02-02-2021_Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 относно получени уведомления от Алтерко Роботикс ЕООД и Светозар Илиев.
05-03-2021_Уведомление относно учредяването от Алтерко АД на дъщерно дружество в Китай.
08-03-2021_Уведомление относно консолидираните финансови резултати на Алтерко АД към четвъртото тримесечие на 2020.
05-04-2021_Уведомление относно предварителни данни за приходи от продажни за 1во тримесечие на 2021 г. на консолидирана база
21-04-2021_Announcement_Notice under Art. 19 MAR - Closely associated person
21-04-2021_Уведомления по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - свързано лице