IPO

УВЕДОМЛЕНИЕ

за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД

С настоящото, „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК 201047670, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103 („Дружеството“) , представлявано от Димитър Димитров – Изпълнителен директор, уведомява инвеститорите  за резултатите от проведената процедура по публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “АЛТЕРКО” АД, потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор и последващи допълнения към него, потвърдени с Решения на Комисията за финансов надзор № 405-Е от 11.06.2020, № 601-Е от 13.08.2020 и № 791-Е от 29.10.2020. („Проспекта“).

  • Срок на Предлагането и дата на приключване: Срокът за подаване на заявки за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството в рамките на Предлагането започна в 9:00 ч. на 8.10.2020 г. и завърши в 17:30 ч. на 30.10.2020 г., като в рамките на срока по набирателната сметка на Дружеството е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.
  • Общ брой записани акции от увеличението на капитала на Дружеството в резултат от Предлагането: в резултат от Предлагането са  записани и е заплатена емисионната стойност на 2 999 999 (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, от които 15,19 % са записани от институционални и 84,81 % от частни инвеститори. Предвид това увеличението на капитала на Дружеството и Предлагането се считат за успешно приключили.
  • Набрани средства от Предлагането: В резултат от Предлагането и записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството беше набрана сума в размер на 8 999 997 (осем милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева.
  • Размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането: общите разходи на Дружеството във връзка с Предлагането са в размер на 423 852 лева. Посочената сума включва разходи за възнаграждение нa упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД, правно консултиране, консултантско възнаграждения във връзка с предлагането, преводачески услуги, други административни такси и разноски, включително разходи по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Предлагането, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, в „Централен депозитар“ АД, както и за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на „Българска фондова борса“ АД.
  • Дружеството и упълномощеният инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД  не са срещнали затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. След датата на публикуване на Допълнение към Проспекта, потвърдено с Решение № 791-Е от 29.10.2020 на Комисията за финансов надзор, за периода от 30.10.2020 до 03.11.2020 г. включително при инвестиционния посредник не са постъпили искания от инвеститори за оттегляне на заявки за записване на акции, съгласно чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)

Уведомление – резултати от публично предлагане

Announcement – results from IPO Allterco JSCo

Връзка с НАС